رد کردن لینک ها

جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتورها

جدول زیر به طور تقریبی میزان مصرف دیزل ژنراتورهای مختلف را بر حسب لیتر بر ساعت نشان می دهد. البته فاکتور دیگری که بر میزان مصرف اثر گذار است بحث میزان بارگزاریست که در این جدول نیز لحاظ شده است. این جدول می تواند کمک بزرگی به منظور ارزیابی بازدهی کارکرد باشد فلذا برای کاربران این ماشین ها بسیار ارزشمند خواهد بود.
بدیهی است پارامترهای گوناگون فنی و محیطی نیز بر این ارقام تاثیرگذارند به همین دلیل انتظار مقداری تغییر در این مقادیر در حالت عملی، بجا و منطقی خواهد بود.
منبع؛ www.ablesales.com.au

نظرات

به گفتگو بپیوندید